BoraMAX

Интернет решение за дома и офиса

Да започваме!

BoraMAX - Интернет решение за дома и офиса

Борамакс е Интернет доставчик на територията на община Върбица и част от община Търговище. Имаме пълно покритие над гр. Върбица и селата: Бяла река, Нова Бяла река, Тушовица, Маломир, Станянци, Божурово, Чернооково, Крайгорци, Величка, Менгишево, Конево, Преселец, Търновца, Ловец, Сушина, Иваново и Драгановец.

Частни потребители

За нашите потребители предлагаме 3 абонаментни плана:
План 1 със скорост до 25 Mbps, на цена от 15 лв.
План 2 със скорост до 35 Mbps, на цена от 20 лв.
План 3 със скорост до 50 Mbps, на цена от 25 лв.


Бизнес потребители

Цените и условията по договора са по договаряне. За допълнителна информация се обръщайте към нашите консултанти на следните телефони и адреси:
Компютърен сервиз "Фема Груп"
адрес: гр. Върбица, ул. "Септемврийско въстание" № 24
тел.:+359 888 943 931
e-mail: boramaxbg@gmail.com


Параметри за качество на предоставяните услуги

Мрежа /услуга Параметър Измерване Мерна единица Стандартизационен документ
Фиксирана Достъп до интернет Време за първоначално свързване към мрежата: Времето, за което са изпълнени най-бързите 95 % и 99% от заявките. 1 Дни ETSI EG 202 057-1
Процент на заявки, изпълнени до датата, договорена с клиента, 100 %
а когато процентът е под 80 % - среден брой на дните закъснение след договорената дата --- Дни
Фиксирана Мобилна Дял на проблемите, свързани с процедури за преносимост на номера** N.A. % ETSI EG 202 057-1
Фиксирана Процент повреди на абонатната линия: Съотношение между броя на повредите на абонатната линия и средния брой на абонатните линии N.A. % ETSI EG 202 057-1
Фиксирана Време за отстраняване на повреди: Времето, за което са отстранени най-бързите 80% и 95% от валидните повреди по абонатните линии. N.A. Часове ETSI EG 202 057-1
Процент на повредите, отстранени в рамките на максималния срок, определен в договора с клиента. N.A. %
Фиксирана Мобилна Време за отговор при услуги от оператор: Средно време за отговор. N.A. секунди ETSI EG 202 057-1
Процент на отговорените повиквания в рамките 20 сек. N.A. %
Фиксирана Мобилна Време за отговор при услуги за справка в телефонен указател: Средно време за отговор. N.A. секунди ETSI EG 202 057-1
Процент на повиквания, на които е отговорено в рамките на 20 сек. N.A. %
Фиксирана Мобилна Достъп до интернет Процент на жалбите относно коректност на сметките: Съотношение на сметките, за коректността на които са подадени жалби, спрямо общия брой издадени сметки. 0 % ETSI EG 202 057-1
Фиксирана Мобилна Процент на неуспешни повиквания: За национални повиквания. N.A. секунди ETSI EG 202 057-2
За международни повиквания. N.A. %
Фиксирана Мобилна Време за установяване на връзка: Средното време при национално избиране. N.A. секунди ETSI EG 202 057-2
Средното време при международно избиране. N.A. секунди
Фиксирана Мобилна Качество на разговорната връзка: Фактор за оценка на преноса на глас - R (R фактор), съгласно ITU-T Rec. G.109. N.A. секунди ETSI EG 202 057-2
Мобилна Коефициент на неуспешни повиквания: Отношение на броя на неуспешните повиквания към общия брой повиквания за определен период. N.A. % ETSI EG 202 057-3
Мобилна Коефициент на пропаднали повиквания: Отношение на броя на пропадналите или прекъснати разговорни връзки, след успешното им изграждане, поради проблеми в мрежата към общия брой изградени връзки за определен период. N.A. % ETSI EG 202 057-3
Достъп до интернет Постигната скорост на предаване на данни: Максимална постигната скорост на предаване на данни. 8000 kbit/s ETSI EG 202 057-4
Минимална постигната скорост на предаване на данни. 1000 kbit/s
Средна стойност и стандартно отклонение на скоростта на предаване на данни. 2000 kbit/s
Достъп до интернет Коефициент на неуспешните опити за предаване на данни: Процент на неуспешните опити за предаване на данни. 1,2 % ETSI EG 202 057-4
Достъп до интернет Закъснение при предаване на данни (еднопосочно): ETSI EG 202 057-4
Средна стойност на закъснението при предаване на данни. 16 ms
Средна стойност на закъснението при предаване на данни. 8 ms
N.A. - Неприложимо.

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

На 30.09.2020г. „Борамакс“ ЕООД сключи Договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програам „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

По силата на този договор дружеството ще изпълни проект BG16RFOP002-2.073-19453-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. С финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспосбност“ 2014-2020, чрез Европейския съюз и национално финансиране е отпусната безвъзмездна финансова помощ под формата на преки, безвъзмездни средства съгласно раздел 3.1 от „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от 19.03.2020 г. Осигурената по проекта помощ ще подпомогне преодоляването на преките последици от световната пандемия, изразяваща се в липсата на достатъчно ресурси за функционирането и съществуването на дружеството в нестабилна икономическа обстановка, като проектът ще има положителен ефект по отношение на преодоляването на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и осигуряване стабилност на работни места. Цели на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19, който ще способства за постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места, като по този начин дружеството ще може да продължи дейността си.

Обща стойност на проекта е в размер на 10 000 лв., като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100% от стойността на проекта, от които европейско финансиране в размер на 8 500 лв. и 1 500 лв. национално съфинансиране. Проектът ще бъде изпълнен в рамките на 3 месеца.

Дата на публикацията: 01-10-2020, Върбица

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони “Европа инвестира в селските райони”

подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от ПРСР 2014-2020г.


Проект № BG06RDNPP001-6.003-0281-C01 “ИНОВАТИВНА ОПТИЧНА МРЕЖА ЗА ДОСТАВКА НА ИНТЕРНЕТ И ТЕЛЕВИЗИЯ” ОБЩ. ВЪРБИЦА, ОБЛ. ШУМЕН, съфинансиран от Програма з аразвитие на селските райони за периода 2014-2020г.

Бенефициент: “БОРАМАКС” ЕООД
Обща стойност: 481 728.14лв., от които 204 734.46лв Европейско финансиране чрез Европейския фонд за развитие на селските райони и 36 129.61лв финансиране от Националния бюджет на Република България.
Начало: 02.07.2021г.
Край: 15.03.2024г.

Адрес


гр. Върбица, ул. "Септемврийско въстание" 24

Phone


+359 888 943 931
+359 53 109 902